PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Slovník pojmů

Aberometrie - moderní metoda komplexního vyšetření refrakce oka. Aberometrie neboli wavefront analýza je revoluční přístup v laserové refrakční chirurgii. Jedná se o přesné stanovení dioptrické vady každého pacienta pomocí počítače, jenž také určí možná operační nebo neoperační řešení. Při nutnosti operace je počítačem přesně vytvořena matice pro práci excimerového laserového přístroje VISX. Aberometrie umožňuje provedení operace tzv. "na míru", která se nazývá Custom Vue.

Akomodace - jedná se o schopnost oka měnit optickou mohutnost svého refrakčního systému, neboli schopnost oka vidět předměty ostře na různou vzdálenost (zaostřování). Díky akomodaci se různě vzdálené předměty zobrazí vždy na sítnici. Díváme-li se na blízké předměty, oční čočka má velké zakřivení. Pozorujeme-li předměty vzdálené, oční čočka má malé zakřivení.

Asférická nitrooční čočka - jednoohnisková nitrooční čočka, která se používá při nitroočních operacích, zejména u operací šedého zákalu. Nitrooční čočka slouží ke korekci dioptrické síly odstraněné lidské čočky. Asférický profil čočky umožňuje kvalitnější (ostřejší) vidění za zhoršených optických podmínek. Asférické čočky patří mezi tzv. nadstandardní čočky, neboli do ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče.

Astigmatismus - jedna z tzv. dioptrických vad. Při astigmatismu je rohovka nestejnoměrně zakřivena. Astigmatismus se koriguje laserovým zákrokem, implantací torických nitroočních čoček, cylindrickými brýlovými skly nebo torickými kontaktními čočkami. Astigmagmatismus se zpravidla vyskytuje ve spojení se sférickou dioptrickou vadou. Na zabroušeném sklu nevidíte oproti klasickému žádný rozdíl. Při astigmatismu vidí člověk předměty různě "šikmé".

Custom Vue - laserová refrakční operace "na míru" technologií VISX, která je certifikovaná NASA a americkou armádou.

Dalekozrakost (hypermetropie) - dioptrická vada, při které se ostrý obraz vytváří za sítnicí. Oko je tudíž kratší, než by bylo potřeba. Koriguje se laserovým zákrokem (max do +4dpt), implantací nitroočních čoček, sférickými brýlovými skly nebo kontaktními čočkami.

Dioptrie - jednotka optické mohutnosti používaná v oční optice. Odchylky od optimální mohutnosti lidského oka se korigují brýlemi nebo moderními metodami refrakční chirurgie. Optická mohutnost lidského oka se udává 66,7 dioptrií, akomodace čočky ji může zvýšit až o 12 dioptrií.

Duhovka - rozděluje oko na přední a zadní segment a odděluje čočku od rohovky. Má tvar mezikruží a v jejím centru se nachází otvor – zornice. Duhovkové svaly ovládají pohyby zornice a regulují tak množství světla, které dopadá na sítnici. Barva duhovky závisí na množství a hloubce uložení pigmentu (melanin), který má důležitou funkci - zabraňuje, aby světlo pronikalo mimo zornici do oka.

Excimerový laser - pevnolátkový laser s vlnovou délkou 192nm, který se od roku 1986 využívá v očním lékařství pro odstraňování dioptrických vad.

Eroze rohovky - jedná se o onemocnění často vázané na poranění rohovky – např. rostlinami, jehličím, nehtem, poškozenou kontaktní čočkou, depozity, apod. Schopnost epitelu (svrchní vrstvy rohovky) přilnout k bazální membráně je oslabena, což vede ke vzniku opakujících se erozí, které mohou vyústit v záněty oka. Obtíže jsou typické ráno při otevření víček. Léčba spočívá v aplikaci mastí, případně abrazi epitelu. U pomalu se hojících erozí může pomoci kompresivní obvaz nebo kontaktní čočka. Nejúčinnější metodou léčby opakovaných erozí rohovky je laserový zákrok metodou PTK.

Fakoemulzifikace - moderní metoda chirurgické léčby šedého zákalu. Výraz vznikl spojením řeckých slov "fakos - čočka" a "emulzifikace - rozmělnění", který vyjadřuje, že během operace je zkalená lidská čočka rozmělněna pomocí ultrazvuku a následně odsáta z oka. Používaný přístroj  se nazývá fakoemulzifikační přístroj, slangově FAKO.

Glaukom - viz zelený zákal

Hypermetropie - viz dalekozrakost

Katarakta - viz šedý zákal

Krátkozrakost - dioptrická vada, při které se ostrý obraz vytváří před sítnicí. Oko je tudíž delší, než by bylo potřeba. Koriguje se laserovým zákrokem, implantací nitroočních čoček, sférickými brýlovými skly nebo kontaktními čočkami.

LASIK - LASer In situ Keratomileusis. LASIK je moderní podpovrchová metoda pro odstraňování dioptrických vad. Vyznačuje se vysokou přesností a bezbolestností nejen při zákroku, ale zejména v pooperačním období. Při operaci metodou LASIK je nejprve vytvořena rohovková lamela pomocí speciálního přístroje zvaného keratom a následně po jeho odklopení je pomocí excimerového laseru opracována rohovka tak, aby došlo ke korekci původní dioptrické vady.

Mikrokeratom - speciální přístroj pro vytvoření rohovkové lamely při operaci metodou LASIK. Mikrokeratomy existují nožové a femtosekundové.

Multifokální nitrooční čočka - speciální víceohnisková nitrooční čočka, která se používá při operaci šedého zákalu nebo operacích metodou PRELEX, jejímž cílem je odstranění dioptrické vady. Multifokální čočky patří mezi tzv. nadstandardní čočky, neboli do ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče.

Myopie - viz krátkozrakost

Nitrooční čočka - speciální nitrooční implantát z umělé hmoty, který slouží k dioptrické korekci vidění po operaci šedého zákalu. Nitrooční čočky se rozdělují podle mnoha kritérií. Základním dělením je na měkké a tvrdé nitrooční čočky. Moderní měkké čočky se vyrábějí z akrylátu, dají se složit a implantovat do oka řezem menším než 2mm. Dále se čočky dělí na jedno a víceohniskové (multifokální). Existují i mnohá další dělení podle tvaru, typu optiky, použitého materiálu a další.

Nd:YAG laser - speciální druh laseru sloužící k odstranění druhotného (sekundárního) šedého zákalu.

OCT - Optic Coherent Tomografy - oční koherenční tomograf je bezkontaktní přístroj pro vyšetřování zadního a předního segmentu oka. Přístroj pomocí laserového paprsku přesně zmapuje vybranou oblast oka včetně podpovrchových neviditelných struktur. Využívá se zejména při diagnostice chorob sítnice a glaukomu.

Oční pozadí - je tvořeno sítnicí, cévnatkou a zrakovým nervem. Představuje zadní plochu oka.

Perimetr - přístroj pro vyšetření zorného pole. Vyšetření se využívá při podezření na zelený zákal nebo při sledování vývoje tohoto onemocnění.

PRK - PhotoRefractiv Keratectomy - metoda laserové refrakční chirurgie, kdy je laserováno hned na povrchu rohovky. Díky tomu je hojení bolestivější. Jedná se o první laserovou metodu odstraňování dioptrických vad, která byla rutinně zavedena po roce 1989.

PRELEX - PREsbyopic Lens eXchange - presbyopická výměna čočky. Chirurgická metoda, která spočívá v nahrazení lidské čočky s nedostatečnou dioptrickou mohutností umělou multifokální čočkou s adekvátní dioptrickou mohutností. Tato metoda umožňuje zbavení nebo omezení závislosti na brýlích.

Presbyopie - je oční vada, která nastává v důsledku stárnutí. Projevuje se neschopností zaostřit vidění na blízko a čtení. Presbyopie v kombinaci s dalekozrakostí nebo vyšší krátkozrakostí se úspěšně léčí pomocí implantací multifokálních čoček metodou PRELEX.

PTK - Photo-Terapeutic Keratectomy - laserová metoda rohovkových lézí, založená na aplikaci excimerového laserového paprsku na povrch rohovky, při kterém je odstraněna svrchní vrstva rohovky (epitel) a částečně i rohovka pod epitelem (stroma). Během 4 dnů po zákroku se rohovka zhojí a epitel se obnoví. Metoda se používá pro léčbu chronických erozí rohovky.

Refrakční vada - optická vada, kdy světelné paprsky vstupující do oka nesbíhají přímo na sítnici. Vzniká tak krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus. Výsledkem je snížená zraková ostrost.

Retina - viz sítnice

Rohovka - přední průhledná část oka, zodpovědná za kvalitu našeho vidění. Optická mohutnost rohovky je přes 40 dioptrií – více než dvě třetiny celkové optické mohutnosti oka (čočka má přibližně 20 dioptrií.) Pomocí laseru je možné velmi přesně změnit zakřivení rohovky a modelovat její tvar.

Sítnice - vnitřní nervová vrstva oka obsahující světločivné buňky (tyčinky a čípky). Její funkcí je převod světelných signálů na elektrický potenciál, který je dále zpracováván mozkem.

Sklivec - rosolovitý obsah oka, který zaujímá 80 % jeho obsahu. Ve sklivci se vyskytuje i kyselina hyaluronová, díky níž je sklivec viskózní. Ve sklivci je uložena čočka. Sklivec slouží k udržení tvaru očního bulbu. 

Syndrom suchého oka - onemocnění vyvolané sníženou produkcí nebo špatným složením slz, vlivem čehož není vytvořen stabilní slzný film na povrchu oka. Projevuje se zčervenáním, otokem a podrážděním postiženého oka. Většinou se upraví při používání „umělých slz“.

Šedý zákal - u šedého zákalu dochází k zkalení lidské čočky v důsledku stáří, úrazu, vedlejších účinků léků, slunečního záření a dalších rizikových faktorů. Šedý zákal se léčí výhradně chirurgicky. Při operaci je zkalená čočka odsáta a nahrazena umělou nitrooční čočkou.

Štěrbinová lampa - speciální mikroskop pro vyšetřování očí.

Torická nitrooční čočka - speciální nitrooční čočka, která se používá k nahrazení lidské čočky při operacích šedého zákalu spojeného s astigmatismem. Vyrábí se jak v monofokálním, tak i multifokálním provedení. Torické čočky patří mezi tzv. nadstandarní čočky, neboli do ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče, kterou si pacient doplácí.

Uveitida - zánětlivé onemocnění uvey (cévnatky, řasnatého tělíska a duhovky). Nejčastější příznaky jsou bolest oka, citlivost na světlo, zhoršené vidění, slzení a zčervenání oka.

Vetchozrakost - viz presbyopie

VPMD - Věkem Podmíněná Makulární Degenerace, anglicky ARMD (Age-Related Macular Degeneration) je závažné chronické onemocnění sítnice, které v rozvinuté fázi vede k oslepnutí. Rozlišuje se tzv. suchá a vlhká forma VPMD. Jednou z metod léčby jsou nitrooční injekce látky s anti VEGF účinkem.

YAG laser - viz Nd:YAG laser

Zelený zákal - závažné oční onemocnění, související se zvýšeným nitroočním tlakem. Pokud se zelený zákal neléčí, vede k vážnému poškození jemných struktur očního nervu a tím i zraku, které může skončit i úplným oslepnutím. Základním diagnostickým vyšetřením pro stanovení či vyloučení diagnózy glaukomu je vyšetření pomocí OCT, tonometru a perimetru. Objednejte se na vyšetření hned teď.

Zornice - otvor v duhovce s proměnlivou velikostí, která se mění v závislosti na činnosti hladkých svalů (stahovač a roztahovač zornice). Při osvitu a pohledu do blízka se zornice zužuje, v šeru se rozšiřuje.

Žlutý filtr chránící sítnici - speciální filtr u nitroočních čoček, který ochraňuje sítnici před rizikovým modrým spektrem světla, které poškozuje sítnici.

 

horizontal