PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

ROK 2015

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Oční centrum Praha, a.s., v roce 2015

 

Představenstvo společnosti Oční centrum Praha, a.s., se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice, 170 00, IČ: 261 69 231, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6498

 

oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu,

 

která se uskuteční dne 18.6.2015 od 8.00 hod. v sídle společnosti Oční centrum Praha, a.s., na adrese Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, 170 00, a to s následujícími body jednání:

  

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. Schválení orgánů valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Volba člena dozorčí rady
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2014.
  5. Různé, diskuse.
  6. Závěr.

 

Účetní závěrka za rok 2014 je pro akcionáře společnosti k nahlédnutí počínaje 30. dnem přede dnem konání valné hromady, v pracovní dny vždy od 8.00 hod. do 16.00 hod., v sídle společnosti.

 

Za představenstvo společnosti:

 

Předseda představenstva Ing. Ján Kriška. 

 

V Praze dne 4.5.2015